ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Skylon Magyarország Kft (4400 Nyíregyháza, Simai út 9., adószám: 27736823-2-15 cégjegyzékszám: 09 09 030709) által üzemeltetett online bérelhető Ügyviteli Rendszer (továbbiakban: Rendszer) használatára vonatkozó feltételeket.

A Skylon Enterprise Kft (továbbiakban: Szolgáltató) fenntartja a jogot jelen általános szerződési feltételek egyoldalú módosítására, mely esetben a hatályba lépést megelőző 8 napon belül értesíti a Felhasználókat. Az értesítés azon email címen keresztül történik, melyen keresztül a Felhasználó a Szolgáltatást megrendelte.

Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja.

A Szolgáltató archiválja a hatályon kívül helyezett ÁSZF-eket, melyek a későbbiekben is hozzáférhetőek a Felhasználó számára jelen oldal alján, PDF formátumban. 

 • A szerződés tárgya

A Szolgáltató a Felhasználó részére online Ügyviteli Rendszert biztosít.

A Felhasználó az általa igényelt modulok függvényében webáruháza rendeléseit kezelheti a Rendszerben.

Az igényelt modulok összeállítása a www.skylon.hu weboldalon történik, a Felhasználó által, a Szolgáltató által biztosított megrendelő felületen keresztül. 

A Szolgáltató által működtetett Rendszerhez azok a jogi személyiséggel rendelkező társaságok és természetes személyek férhetnek hozzá, akik rendelkeznek 

 • érvényes adószámmal
 • gazdálkodó szervezet törvényes képviselője vagy egyéni vállalkozó

Jelen szerződés vállalkozások között létrejött szerződésnek minősül, amennyiben a Felhasználó kiegyenlíti a megrendelésről készült számlát vagy díjbekérőt.

 • Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik.

 • Megrendelés menete, bevezetési és bérleti díj

A Szolgáltató a Rendszert egyénileg telepíti a Felhasználó részére. A kiválasztott modulokat és a bevezetés menetét, annak átfutási idejét a Felek e-mail útján egyeztetik, azt követően, hogy a Megrendelő kiegyenlítette a részére kiállított díjbekérő vagy számla ellenértékét. 

A telepítési díj és a bérleti díj egyaránt egyedi megállapodás kérdése a választott modulok és a specifikáció függvényében.

A bevezetési díj egyszeri a szolgáltatás megkezdését megelőzően, az előfizetési díj havi, féléves vagy éves rendszerességgel fizetendő attól függően, hogy a Megrendelés során a Felhasználó miként nyilatkozott erről. A Szolgáltató a bevezetési díjat elengedheti, amennyiben a Felhasználó 1 évre előfizet. 

 • Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó köteles a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani, különös tekintettel a bevezetéshez szükséges adatállományra.

A Rendszerben tárolt rendelések, cikkek és egyéb adatok tekintetében teljes egészében a Felhasználó tartozik felelősséggel a partnerei felé. 

A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó felé tartozik felelősséggel, a Felhasználó partnerei felé nem. 

Az esetleges kereskedelmi vagy egyéb jogviták rendezése csak és kizárólag a Felhasználó és partnere, illetve az esetleges hatóság között zajlik.

A Felhasználó kijelenti, hogy megfelel a kereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges törvényi kötelezettségeknek.

A Felhasználó kijelenti, hogy az általa kezelt partnerek hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a Felhasználó a Rendszerben az adataikat kezelje.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a Felhasználó a szoftver használata során megsérti a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

A Felhasználó a Rendszert kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe és elfogadja, hogy a Szolgáltató az igénybevétellel felmerülő esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséggel nem tartozik.

A Felhasználó által partnerei felé tanúsított magatartásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, kivételt képez ez alól az együttműködés az illetékes hatóságokkal az esetleges jogsértés felderítése végett.

 • Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt Rendszer felhasználási jogát.

A Szolgáltató a Rendszer nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató köteles értesíteni a Felhasználót minden olyan tudomására jutott körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozza vagy hátráltatja.

A Szolgáltató felelőssége, hogy amennyiben a Felhasználó megfelelően jár el, a Rendszert rendeltetésszerűen használja, mégis kár éri (például, de nem kizárólag: megfelelő adatmentés hiánya miatt), úgy a Felhasználót elsősorban, de nem kizárólag: szakmailag támogassa és tegyen meg mindent a Rendszer eredeti állapotának visszaállítása érdekében.

A Szolgáltató a teljesítés során alvállalkozók segítségét veheti igénybe, mely alvállalkozók munkája után felelősséget vállal éppúgy, mint saját munkatársai munkája után.

A Szolgáltató kötelezettsége gondoskodni arról, hogy munkavállalói és alvállalkozói a Szolgáltató által vállalat üzleti titoktartásnak megfelelően járjanak el.

A Szolgáltatónak nem feladata a Felhasználó által hibás adat rögzítésből keletkezett hibák feltárása és javítása. Ennek elvégzésére külön díjazás ellenében van lehetőség.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a tudomására jutott adatokat, melyek üzleti titoknak minősülnek a legnagyobb körültekintéssel kezeli, harmadik félnek azokat nem adja ki, másolatot nem készít, valamint saját haszonszerzésre sem használja azokat. Kivételt képez ezalól az esetleges Hatósági megkeresés, mely esetben a Szolgáltató a hatályos törvények szerint jár el. 

A Szolgáltató a Rendszer hozzáférését (jelszavakat) titkosított formában tárolja, azokat illetékes személy részére sem áll módjában kiadni a titkosítás miatt.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által esetleges használt gyenge jelszavakért, sem azok Felhasználói oldalon történő tárolási módja miatt.

 • Rendelkezésre állás, szoftvere és hardware feltételek

A Szolgáltató garantálja, hogy az általa biztosított Rendszer a nap 24 órájában elérhető, éves szinten legalább 99,9%-os rendelkezésre állással. Ez évi 8,76 óra leállási lehetőséget biztosít a Szolgáltató számára, beleértve az előre tervezett karbantartásokat is.

A Rendszer SaaS (Szolgáltatásként bérelt szoftver) internet elérést igénylő szoftver szolgáltatás.

A Rendszer használatához szélessávú internetkapcsolat szükséges.

A Rendszer a Mozilla Firefox, a Google Chrome, valamint az Apple OS X Sarafi böngészők legfrissebb verziót támogatja, amennyiben a Felhasználó ezen böngészőktől eltérő böngészőt használ és hiba merül fel, a Szolgáltató nem köteles azt javítani.

Tárhelyszolgáltató adatai:

RACKFOREST KFT. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)

A Tárhelyszolgáltató a Szolgáltató szerverein tárolt adatokhoz nem fér hozzá.

 • Hibajelzés, ügyfélszolgálat

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti kapcsolattartás írásban történik, hibajelentésre a ticket@skylon.hu email cím használható.

A Szolgáltató a beérkező hibákat és a megkereséseket három kategória alapján rangsorolja az alábbiak szerint:

Kritikus hiba: Olyan hiba, ami alapvetően befolyásolja a Rendszer működését és megakadályozza a Felhasználó munkavégzését, válaszidő minden nap 9:00 – 17:00 között 3 órán belül.

Általános hiba: Olyan hiba, ami zavaró a felhasználó számára, egyértelműen problémát okoz, de nem akadályozza a Rendszer működését, válaszidő minden munkanap 9:00-17:00 között, 12 órán belül.

Fejlesztési igény: Alapvetően nem hiba, viszont ennek elkészítésével a Rendszer hatékonyabban használhatóvá válik, válaszidő minden munkanap 9:00-17:00 között 48 órán belül.

A válasz nem garantálja, hogy az igény ebben az időablakban teljesítésre kerül. A Szolgáltató fenntartja a jogot az érdekeihez nem fűződő fejlesztési igények visszautasítására, valamint a hibák kivizsgálására oly módon, hogy valóban rendszerhiba történt-e. Amennyiben a Szolgáltató vizsgálata alapján nem rendszerhiba történt, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot a hibajegy prioritásának hátrébb sorolására és a hibajegy visszautasítására egyaránt. 

 • Szerződés megszűnése

A Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, indoklás nélkül, írásban.

A Felhasználó a bevezetést megelőzően az üzemszerű használat megkezdése előtt felmondhatja a szerződést írásban, mely esetben a Bevezetési díj visszajár számára.

Az üzemszerű használat megkezdését követően Felhasználói felmondás esetén a Rendszer az előre kifizetett időszak végéig üzemel, majd inaktívvá válik.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben a Felhasználó az esedékes szolgáltatási díjat 15 napon túl sem teljesíti.

A Felek rögzítik, hogy a szerződés vis maior esetén megszűnik, amennyiben a külső körülmény 30 napon túl nem hárítható el. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli helyzet, mely a szerződés létrejöttét követően következik be és amelyet a szerződő felek nem láthattak előre. Például de nem kizárólag: sztrájk, háború, járvány, tűzvész

 • Vitarendezés

A Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vitás eseteket közvetlen tárgyalás útján rendezzék. A Felek jogviszonyára a magyar jog, jogvita esetén a hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság az illetékes.

Kelt: 2022. 10. 19

Hatályba lépés dátuma: 2022. 10. 19