ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A skylon.hu domain néven üzemelő weboldalról elérhető szolgáltatások használatára vonatkozó feltételeket a weboldalon elhelyezett tájékoztatókban és a jelen Általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak szerint lehet igénybe venni.

       I. A szerződés tárgya és hatálya

Jelen szerződés tárgyát képezi a Skylon márkanevű online ügyviteli rendszer (a továbbiakban: Szoftver) használati joga és a szoftverüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása ( bevezetés, support, ügyfélszolgálat).

Az igénybe vehető szolgáltatások körét és tartalmát a Szolgáltató a Weboldalon határozza meg, azt bármikor egyoldalúan megváltoztathatja, a szolgáltatásokat ingyenesen igénybe vevők körét korlátozhatja.

A Szolgáltató a Skylon márkanév alatt nyújtott szolgáltatások használati jogát engedi át az Előfizetőnek, egyebekben fenntart minden jogot.

A jelen szerződés magyar nyelven jön létre elektronikus úton a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel

 1. a Szoftver ingyenes próbaverziójára regisztráló Felhasználó és a Szolgáltató között, vagy
 2. a választott díjcsomag szerinti szolgáltatást – térítés ellenében – igénybe vevő Előfizető és a Szolgáltató között.

Eltérő rendelkezés hiányában a Felek között egyedileg megtárgyalt szerződéses feltételek alkalmazása esetén, a nem rendezett feltételekre a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

A szerződés vállalkozások között jön létre, tekintettel arra, hogy a Szerződő felek, üzleti tevékenységük keretében járnak el.

    II. Értelmező rendelkezések

Felhasználó: a regisztráció nélkül vagy regisztráció ellenében biztosított szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személy és a nem természetes személy szervezetéhez tartozó, azzal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek.

Előfizető: Az a természetes személy vagy jogi személyiségű, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége keretében a Skylon ügyviteli rendszer használatára a Szolgáltatóval jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően előfizetési szerződést köt.

Skylon: Az a márkanév, amely alatt a Szolgáltató a jelen ÁSZF tárgyát képező szolgáltatásokat nyújtja, ideértve különösen az online ügyviteli szoftver elnevezését.

Szolgáltatás: A webáruházak ügyviteli folyamatait támogató online szoftver, mely az alap rendszer, a különböző kiegészítő modulok, illetve applikációk által biztosítja egy webáruház működtetéséhez szükséges valamennyi funkciót a beszerzéstől kezdve, a raktározáson át a számlázásig. A Szolgáltatás tartalma a honlapon feltüntetett, illetve a felhasználó által választott díjcsomagot foglalja magába.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A skylon.hu weboldalt meglátogató valamennyi felhasználó tekintetében: a Skylon Hungary Kft. A Szoftver ingyenes próbaverziójába feltöltött adatok tekintetében a regisztrált Felhasználó, illetve az előfizetés alapján használt szoftverbe az Előfizető által feltöltött adatok és dokumentumok tekintetében adatkezelőnek az Előfizető minősül.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A Szoftver próbaverziójába a Felhasználó, illetve az előfizetés alapján használt szoftverbe feltöltött adatok tekintetében a Skylon Hungary Kft., valamint a Skylon Enterprise Kft. adatfeldolgozónak minősül.

Regisztráció: A Szolgáltató regisztrációs felületén számítástechnikai vagy kommunikációs eszközök segítségével végrehajtott olyan folyamat, amelynek során a Felhasználó az egyes szolgáltatásokhoz történő jogszerű hozzáférésének biztosítása érdekében önkéntes adatszolgáltatást végez.

 III. A szolgáltató és a szerződés teljesítésében részt vevő partnerek adatai

Szolgáltató (mint forgalmazó) adatai:

Cégnév: Skylon Magyarország Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Simai út 9.

Cégjegyzékszám: 15-09-089617

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 27736823-2-15

Telefon: +36 20 350 58 59

E-mail: info@skylon.hu

Képviseli: Gyetkó Krisztián ügyvezető

Supportot, ügyfélszolgálati tevékenységet és a bevezetést biztosító Szoftverfejlesztő (szerzői jogok tulajdonosa):

Cégnév: Skylon Enterprise Kft.

Székhely: 4064 Nagyhegyes, Bartók Béla u. 32.

Cégjegyzékszám: 09 09 030709

Nyilvántartásba vevő hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26737656209

Telefon: +36 20 350 58 59

E-mail: info@skylon.hu

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Rackforest Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victort Hugo utca 18-22. 3. emelet 300/. a.,

e-mail: info@rackforest.hu

Pénzügyi szolgáltató:

Név: Stripe Payments Europe, Limited

Székhely: C/O A&L Goodbody,

Ifsc, North Wall Quay Dublin 1.,

Weboldal: www.stripe.com

E-mail: info@stripe.com

Könyvelési szolgáltatás nyújtja:

Fekete Gábor

Cégnév: Fekete Gábor E.V.

Székhely: 4431 Nyíregyháza, Kemecsei út 40.

Adószám: 67285280-1-35

E-mail: aakonyvelo@gmail.com

Hírlevélküldés:

Activecampaign, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

 IV. A szerződéskötés technikai lépései

1. Szolgáltatás kiválasztása

A szervezet képviseletére jogosult Felhasználó az „Árak, Megrendelés” menüben elérhető csomagok közül kiválasztja a megfelelőt és a „Megrendelem” gombra kattintást követően kiválasztja:

 • a felhasználók számát,

A Szolgáltató a megjelölt számú felhasználó részére biztosítja a hozzáférési jogokat a Szolgáltatás igénybevétele során.

 • a webáruházak számát,

Az Előfizető az általa megjelölt számú webáruházakhoz kérhet használati jogot. 

 • a fizikai boltot,

Amennyiben azzal az előfizető rendelkezik.

 • a választott kiegészítő modulokat,

Az Előfizető az igényelt modulokra kap használati jogot.

 • az előfizetési díj ütemezését.

Az Előfizető a Szoftver használatért fizetendő díj kiegyenlítésére havi, féléves és éves fizetési ütemezést választhat. 

2. A megrendelői adatok megadása

Az Előfizető nevében eljáró, képviseletre jogosult személy, illetve az Előfizető szervezet adatai.

3. Fizetési mód kiválasztása

Választási lehetőség a banki átutalásos, illetve azonnali bankkártyás fizetési opciók közül.

4. Jognyilatkozatok megtétele

A megrendelés során az Általános szerződési feltételek elfogadásáról, a képviseleti jogosultságról és a fizetési kötelezettség tudomásul vételéről a felhasználó jelölőnégyzetben tesz nyilatkozatot. Ha az ÁSZF feltételeit a felhasználó nem fogadja el, nem jön létre szerződés.

5. Megrendelés elküldése

A megrendelés elküldése az Előfizetőre nézve fizetési kötelezettséget keletkeztet, melynek teljesítését a megrendeléskor választott módon köteles végrehajtani.

6. A megrendelés visszaigazolása

A megrendelés elküldésekor a képernyőn azonnali üzenetként megjelenik egy tájékoztatás arról, hogy technikailag sikeresen megvalósult a megrendelés elküldése. Az Előfizető e-mailben kap egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza a megrendelt szolgáltatás részleteit. Amennyiben nem kap ilyen levelet, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval az ügyfélszolgálati elérhetőségeken.

Az előfizető mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül.

A megadott telefonszámon a megrendelés teljesítésének visszaigazolásához további megerősítést kérhetünk annak igazolására, hogy a megrendelést valóban a megrendelőlap kitöltője kérelmezte.

7. Szerződés létrejötte

A megrendelés feldolgozását követően, a Szolgáltató a megadott e-mail címre küldött levélben tájékoztatja az Előfizetőt a megrendelés elfogadásáról, és a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos további információkról.

A megrendelés elfogadásával az Előfizetővel a szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által elküldött – a megrendelés elfogadásáról szóló – e-mail az Előfizető számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

A Felek között létrejött szerződéssel kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

A bevezetési díj egyszeri a szolgáltatás megkezdését megelőzően, az előfizetési díj havi, féléves vagy éves rendszerességgel fizetendő attól függően, hogy a Megrendelés során a Felhasználó miként nyilatkozott erről.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítására, mely esetben a hatályba lépést megelőző 8 napon belül értesíti a Felhasználókat. Az értesítés azon email címen keresztül történik, melyen keresztül a Felhasználó a Szolgáltatást megrendelte.

Amennyiben a fenti módosítások a szolgáltatás minőségét vagy mennyiségét az adott szolgáltatás eredeti rendeltetéséhez képest az Előfizető hátrányára változtatják meg, a Szolgáltató köteles erről az Előfizetőt elektronikus levél útján vagy más erre alkalmas módon előzetesen értesíteni. Ilyen esetben az Előfizető a Szolgáltatónak a módosításra vonatkozó értesítésének vételétől számított 15 napon belül jogosult az Előfizetői szerződést felmondani.

Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja.

A Szolgáltató archiválja a hatályon kívül helyezett ÁSZF-eket, melyek a későbbiekben is hozzáférhetőek a Felhasználó számára jelen oldal alján, PDF formátumban.

8. Szerződés teljesítése

A Szolgáltató a Szoftvert egyénileg telepíti a Felhasználó részére. A kiválasztott modulokat és a bevezetés menetét, annak átfutási idejét a Felek e-mail útján egyeztetik azt követően, hogy a Megrendelő kiegyenlítette a részére kiállított díjbekérő vagy számla ellenértékét.

A Szállító köteles átadni a Szoftver felhasználók általi használatához szükséges minden információt, dokumentációt.

A Felhasználói kézikönyv magyar nyelv elérhető.

A Szolgáltatás igénybevétele során kizárólag a Felhasználó, illetve a Szoftver Előfizetője által az előfizetéskor megjelölt számban feljogosított személyek minősülnek jogszerű használónak, a felhasználás joga a Szolgáltatás igénybevétele során mást nem illet meg.

A szolgáltatás igénybevételéhez tartozó adatokat, felhasználói regisztrációs jelszót, azonosítókat tilos harmadik személynek használatba adni, más egyéb módon továbbhasznosítani. Tilos továbbá olyan adatlekérést végrehajtani, ami valamilyen segédeszközt (szkript, bot stb.) vesz igénybe, és/vagy amelynek célja az adatok tömeges letöltése és/vagy a szerver túlterhelése.

A Szoftver, illetve a Szolgáltatás nyújtását elősegítő más szoftvereket tilos másolni, módosítani, átalakítani, vagy ezekre előkészületet tenni, a rendeltetésszerű felhasználást meghaladó, belső felépítését feltáró elemzésnek alávetni, visszafordítani, visszafejteni, belőle forráskódot előállítani, vagy olyan módon használni, mely a Szolgáltató vagy mások szellemi tulajdonát vagy szerzői jogait sérti.

A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során a jóhiszeműen eljárni. A Felek kötelesek a szerződésszerű teljesítésre.

A hibás teljesítésért a Szolgáltató a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

    V. Szolgáltatási díj

Az Előfizető által választott Szolgáltatásért az Előfizető köteles díjat fizetni, függetlenül attól, hogy ki a szolgáltatás tényleges felhasználója.

 A fizetési kötelezettség teljesítésének határideje: a Szolgáltató által kiállított

 1. és elektronikus úton megküldött számla ellenében, a számlában megjelölt fizetési határidőre,
 2. bankkártyás fizetés esetén azonnal.

Az Előfizető – a felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában – köteles a teljes Előfizetési időszakra eső díjat előre, egy összegben megfizetni.

Amennyiben az Előfizető a számlában szereplő díjat az ott jelzett fizetési határidő lejártáig nem egyenlíti ki, a Szolgáltató jogosult az Előfizetőt a Szolgáltatásból azonnali hatállyal kizárni, illetőleg a már létrejött Előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Az Előfizetőnek a szolgáltatásból a jelen pont rendelkezései szerinti kizárása, illetve az Előfizetői szerződés jelen pont szerinti felmondása nem érinti az Előfizető azon kötelezettségét, hogy a részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás ellenértékét a számla szerinti díjtétel alkalmazásával megfizesse.

A Szolgáltató a szolgáltatási díjak változásáról tájékoztatást tesz közzé a weboldalán, illetve a következő előfizetési időszak tekintetében legalább 15 nappal korábban tájékoztatja az Előfizetőt.

A Szolgáltató számlája a nettó előfizetési díjon felül tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló, mindenkor hatályos törvény szerint számítandó általános forgalmi adó összegét is.

A Szolgáltató az előfizetési időszak lejártát megelőzően, legkésőbb a lejárat napját megelőző naptári hónapban a következő előfizetési időszakra vonatkozóan díjbekérőt vagy számlát küld az Előfizetőnek.

A díjbekérő vagy számla kézhezvételét követően az Előfizető az alábbi lehetőségek közül választhat:

 1. A díjbekérőn, illetve a számlán lévő összeget az abban megjelölt határidőn belül megfizeti a Szolgáltatónak. Ebben az esetben a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a következő előfizetési időszakra automatikusan beáll.
 2. Legkésőbb a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát megelőző 15. nap végéig a Szolgáltatónál, illetőleg annak ügyfélszolgálatán írásban kezdeményezi az Előfizetői szerződés módosítását, és a felek legkésőbb a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát követő 15. nap végéig megállapodnak. Ebben az esetben a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége – attól függően, hogy melyik következik be később – a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát követő első munkanaptól vagy a módosításra vonatkozó megállapodás létrejöttét követő első munkanaptól az újabb előfizetési időszakra a módosítás szerinti tartalommal automatikusan beáll.
 3. Legkésőbb a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát megelőző 15. nap végéig a Szolgáltatóval írásban közli, hogy az Előfizetői szerződést az előfizetési időszak lejártát követő időszakra nem kívánja fenntartani (felmondás). Ilyen közlés esetén az Előfizetői szerződés, illetve a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártával automatikusan megszűnik.

Amennyiben az Előfizető a fenti választási lehetőségek egyikével sem él, vagy az Előfizetői szerződés módosítása tekintetében a felek a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát követő 15. nap végéig megállapodni nem tudnak, a Szolgáltató saját választása szerint jogosult a szolgáltatást legkorábban a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát követő nappal leállítani vagy az Előfizetői Szerződést legkorábban a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát követő napra azonnali hatállyal felmondani.

Az Előfizetői Szerződésnek a fentiekben foglaltak szerinti megszűnése esetén a Szolgáltató az előfizetési időszak lejártát követően ténylegesen nyújtott szolgáltatás ellenértékét a következő előfizetési időszakra vonatkozó díjbekérőn, illetőleg a számlában megjelölt díjtétel alkalmazásával jogosult leszámlázni, az Előfizető pedig köteles azt megfizetni.

 VI. Különös szabályok a Próbaverzióra

A Felhasználónak lehetősége van a Szoftver próbaverzióját 30 napig díjmentesen használni.

A próbaverzió eléréséhez a weboldalon elhelyezett „Próbáld ki” gombra kattintással lehet regisztrálni.

A próbaverzió eléréséhez szükséges adatok megadását követően automatikusan megjelenik a képernyőn az űrlap elküldésének sikeressége.

Ezt követően a Szolgáltató e-mailt küld a felhasználói fiók elérhetőségéről. A felhasználói név és jelszó használatával a Felhasználó 30 napig használhatja a próbaverzió funkcióit. A próbaverzióhoz való hozzáférést a megrendelés napját követő 30. napon a Szolgáltató megszünteti. A próbaverziót illetően a felhasználó ezt követően nem jogosult az egyes funkciókat elérni, illetve adatot le- vagy feltölteni. A 30. napot követően a Szolgáltató a Felhasználó által feltöltött adatokat minden további tájékoztatás nélkül törli. A próbaverzióban a számlázással kapcsolatos szolgáltatások nem érhetőek el!

VII. Szerződés megszűnése

Az Előfizető jelen szerződést azonnali hatállyal, indoklás nélkül, írásban felmondhatja.

Az Előfizető a bevezetést megelőzően az üzemszerű használat megkezdése előtt felmondhatja a szerződést írásban, mely esetben a Bevezetési díj visszajár számára.

Az üzemszerű használat megkezdését követően az előfizetői felmondás esetén a Szoftver az előre kifizetett időszak végéig üzemel, majd inaktívvá válik.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben a Felhasználó az esedékes szolgáltatási díjat 15 napon túl sem teljesíti.

A Felek rögzítik, hogy a szerződés vis maior esetén megszűnik, amennyiben a külső körülmény 30 napon túl nem hárítható el. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli helyzet, mely a szerződés létrejöttét követően következik be és amelyet a szerződő felek nem láthattak előre. Például de nem kizárólag: sztrájk, háború, járvány, tűzvész. A vis maior fennállásáról, a keletkezés és megszűnés időpontjáról a Feleket késedelem nélküli tájékoztatási kötelezettség terheli.

Az Előfizetői szerződés megszűnését követően az Előfizető a szoftverbe 30 napig beléphet, azonban egyéb adatmódosítási, letöltési, feltöltési vagy egyéb funkciók elérésére már nem jogosult. A 30 nap leteltét követően az Előfizető által feltöltött adat – az alábbi kivétellel – minden további tájékoztatás nélkül törlésre kerül.

Az Előfizető a 30. nap lejártáig külön díjazás ellenében kérheti a Szolgáltatótól, hogy a Szoftverben tárolt adatait a Szolgáltató mentse le és adja át részére. A Szolgáltató a mentést kizárólag az Előfizető hozzájárulásával és jelszavának megadása esetén tudja elvégezni.

VIII. Felhasználó/Előfizető kötelezettségei

A Felhasználó/Előfizető köteles a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani, különös tekintettel a bevezetéshez szükséges adatállományra.

A Szoftverben tárolt rendelések, cikkek és egyéb adatok tekintetében teljes egészében a Felhasználó/Előfizető tartozik felelősséggel a partnerei felé.

A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó/Előfizető felé tartozik felelősséggel, a Felhasználó/Előfizető partnerei felé nem.

Az esetleges kereskedelmi vagy egyéb jogviták rendezése csak és kizárólag a Felhasználó/Előfizető és partnere, illetve az esetleges hatóság között zajlik.

A Felhasználó/Előfizető kijelenti, hogy a kereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges törvényi kötelezettségeknek való megfelelésért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

A Felhasználó/Előfizető kijelenti, hogy az általa kezelt partnerek hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a Felhasználó/Előfizető a Szoftverben az adataikat kezelje.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a Felhasználó/Előfizető a szoftver használata során megsérti a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

A Felhasználó/Előfizető a Szoftvert kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe és elfogadja, hogy a Szolgáltató az igénybevétellel felmerülő esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséggel nem tartozik.

A Felhasználó/Előfizető által partnerei felé tanúsított magatartásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, kivételt képez ez alól az együttműködés az illetékes hatóságokkal az esetleges jogsértés, illetve adatvédelmi incidens felderítése végett.

 IX. Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt Szoftver felhasználási jogát.

A Szolgáltató a Szoftver nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató köteles értesíteni a Felhasználót/Előfizetőt minden olyan tudomására jutott körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozza vagy hátráltatja.

A Szolgáltató felelőssége, hogy amennyiben a Felhasználó/Előfizető megfelelően jár el, a Szoftver rendeltetésszerűen használja, mégis kár éri (például, de nem kizárólag: megfelelő adatmentés hiánya miatt), úgy a Felhasználót/Előfizetőt elsősorban, de nem kizárólag: szakmailag támogassa és tegyen meg mindent a Szoftver eredeti állapotának visszaállítása érdekében.

A Szolgáltató a teljesítés során alvállalkozók segítségét veheti igénybe, mely alvállalkozók munkája után felelősséget vállal éppúgy, mint saját munkatársai munkája után.

A Szolgáltató kötelezettsége gondoskodni arról, hogy munkavállalói és alvállalkozói a Szolgáltató által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően járjanak el.

A Szolgáltatónak nem feladata a Felhasználó/Előfizető által hibás adat rögzítésből keletkezett hibák feltárása és javítása. Ennek elvégzésére külön díjazás ellenében van lehetőség.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a tudomására jutott adatokat, melyek üzleti titoknak minősülnek a legnagyobb körültekintéssel kezeli, harmadik félnek azokat nem adja ki, másolatot nem készít, valamint saját haszonszerzésre sem használja azokat. Kivételt képez ez alól az esetleges Hatósági megkeresés, mely esetben a Szolgáltató a hatályos törvények szerint jár el.

A Szolgáltató a Szoftver hozzáférését (jelszavakat) titkosított formában tárolja, azokat illetékes személy részére sem áll módjában kiadni a titkosítás miatt.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó/Előfizető által esetleges használt gyenge jelszavakért, sem azok felhasználói oldalon történő tárolási módja miatt.

    X. A SZOFTVERHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI éS ADATFELDOLGOZÁSI SZABÁLYOK

A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződésekkel, szoftverhasználattal kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az Információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A regisztrált Felhasználó, illetve az Előfizető e minőségében Adatkezelőként felelős az adatkezelés jogszerűségéért és a jogellenes adatkezeléssel okozott kárért.        

A Szolgáltató az Előfizető vagy a regisztrált Felhasználó által kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozói tevékenységet lát el, e tekintetben a Szolgáltató adatfeldolgozóként közreműködik, és a szoftverüzemeltetés tekintetében az e fejezetben Adatfeldolgozóként kerül nevesítésre.

Az Adatfeldolgozóként kezelt adatok köre a Szoftver moduljainak változásával együtt bővül, és a kezelt adatok köre a Szolgáltatás használatának módjától függően változik, az a Felhasználó tevékenységén múlik.

Az online ügyviteli Szoftver használatával a Szolgáltató adatfeldolgozói tevékenysége tipikusan az Előfizető kereskedelmi tevékenységének végzéséhez és annak dokumentálásához szükséges személyes adatok és metaadatok tekintetében valósul meg. E tekintetben az adatfeldolgozási tevékenység jellege: Tárhelyszolgáltatás.

Az Adatfeldolgozó az adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításai alapján és azoknak megfelelően kezeli.

Az Adatfeldolgozó nem módosíthatja, törölheti, másolhatja vagy kapcsolhatja össze más adatbázissal az adatokat, nem használhatja jelen szerződéstől eltérő célra, nem közölheti a Feleken kívül más személyekkel, kivéve olyan mértékben, amennyiben azt számára az Adatkezelő kifejezetten előírja és az adatfeldolgozás céljának eléréséhez szükséges.

Az Adatfeldolgozó általi kezelés időtartama az Előfizetői szerződés megszűnését, valamint a Felhasználó ingyenes demó használatának lejártát követő 30. naptári nap végéig tart. A 30. naptári nap elteltét követően az Adatfeldolgozó az általa kezelt Adatokat véglegesen, visszaállíthatatlanul törli.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő által kezelt adatokkal végzett tevékenysége során meghozza mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, mely az adatfeldolgozói minőségében kezelt adatok integritásának védelme érdekében szükséges.

Az Adatkezelő hozzájárul, hogy az Adatfeldolgozó További Adatfeldolgozót vegyen igénybe. Adatfeldolgozó További Adatfeldolgozót akkor vehet igénybe, ha biztosítja, hogy a További Adatfeldolgozó is csak az Európai Unió területén tárolja a kezelt adatokat, és a További Adatfeldolgozó olyan, megbízható szervezetek által tanúsított informatikai biztonsági irányítási rendszerrel rendelkezik, amely nemzetközileg elismert informatikai biztonsági szabványon alapul, és amely biztosítja az Adatfeldolgozó általi saját üzemeltetésű megoldásoknál magasabb színvonalú védelmét (beleértve a rendelkezésreállást), és azt, hogy a Szolgáltató az adatokhoz bármikor hozzáférhet. Ha a Szolgáltató További Adatfeldolgozót vesz igénybe, a jelen ÁSZF Adatfeldolgozóra megfogalmazott adatvédelmi követelményei a További Adatfeldolgozóra is irányadóak. A további adatfeldolgozó igénybevételének Adatkezelő által felmerülő kifogásai esetén az Adatfeldolgozó és az Adatkezelő írásban külön is megállapodhatnak a további Adatfeldolgozó engedélyezéséről.

Az Adatfeldolgozó írásban vagy elektronikusan nyilvántartást vezet az általa végzett tevékenységről, amely a következő információkat tartalmazza:

 1. a saját neve és elérhetősége;
 2. ha van ilyen, További Adatfeldolgozó neve és elérhetősége;
 3. az Adatkezelő neve és elérhetősége, akinek a nevében a Szolgáltató az adatfeldolgozást végzi;
 4. az Adatkezelő nevében végzett adatfeldolgozási tevékenységek kategóriái;
 5. az adatfeldolgozás biztonságának megvalósítására vonatkozó technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

Az Adatfeldolgozó köteles adatvédelmi incidens esetén, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 60 órán belül jelenteni az Adatkezelőnek. Az Adatkezelő köteles a tudomására jutott adatvédelmi incidenst az a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezelni.

Az Előfizető és a regisztráló Felhasználó által a Szoftverben tárolt adatok, valamint dokumentumok tekintetében terhel minden olyan, a GDPR által megfogalmazott és az Adatkezelőt terhelő kötelezettség is, amelyet a GDPR az Adatkezelőre előír, így különösen az érintetteket a GDPR 13-21. cikke szerint az Adatkezelővel szemben megillető jogok teljesítésének kötelezettsége is, és az Adatfeldolgozó nem köteles ezen kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek viselésére.

A Szolgáltató adatfeldolgozói minőségében is együttműködési kötelezettség terheli az őt terhelő adatvédelmi incidensek kivizsgálása és a hatósági eljárásokban való közreműködés tekintetében.

 XI. Titoktartás

A Felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatos, birtokukba jutott specifikációt, tervezetet, rajzot és minden egyéb információt üzleti titokként kezelik, azt nem hozzák nyilvánosságra, azokkal kapcsolatban ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját bizalmas információik megvédése és megtartása érdekében. Felek egymás előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül nem használhatnak fel semmilyen, a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatos, birtokukba jutott specifikációt, tervezetet, rajzot és egyéb információt, kivéve, ha azt a jelen szerződés teljesítése céljára kívánják használni.

Felek egymás üzleti titkának megtartására kötelezettséget vállalnak, továbbá kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott, titkosnak minősített információt megtartják, valamint munkavállalóikkal és egyéb szerződéses partnereikkel betartatják. Felek üzleti titoknak tekintenek mindent, ami a Ptk. szerint annak minősül, továbbá minden olyan információt, amelyet a jelen szerződés teljesítése érdekében adnak át egymásnak és annak üzleti titok jellegét külön megjelölik.

A Felek a szerződés megkötésével visszavonhatatlanul elfogadják, hogy üzleti titokra történő hivatkozással nem tagadható meg a hatósági, illetőleg felügyeleti, vagy tulajdonosi ellenőrzés, vizsgálat céljából a szerződés átadása. A vizsgálat alá vont Fél jogosult a szerződést a vizsgálat céljából az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező felügyeleti /ellenőrző hatóság részére átadni.

Feleket a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés hatálya alatt és megszűnését követő 2 évig terheli, az információkat kizárólag jelen szerződés céljából, a szükséges és elégséges mértékben használhatják.

XII. Kapcsolattartás a szerződéskötést követően

A jelen szerződés teljesítése során Felek a jóhiszeműség és tisztesség általános követelményei szerint, egymás jogos érdekeire figyelemmel járnak el.

Szerződéskötést követően a kapcsolattartás a Szolgáltató részéről az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken valósul meg:

Telefon: +36 20 350 58 59

E-mail: info@skylon.hu

A Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szerződési feltételek módosítása tárgyában kizárólag az előfizető által képviseletre jogosult személy járhat el, a képviseleti jogosultság igazolására a Szolgáltató aláírási címpéldányt kérhet.

Az Előfizető részéről történő support tevékenységet kizárólag a képviseletre jogosult személy által kijelölt további felhasználók jogosultak igénybe venni.

XIII. Rendelkezésre állás, szoftver és hardver feltételek

A Szolgáltató garantálja, hogy az általa biztosított Szoftver a nap 24 órájában elérhető, éves szinten legalább 99,9%-os rendelkezésre állással. Ez évi 8,76 óra leállási lehetőséget biztosít a Szolgáltató számára, beleértve az előre tervezett karbantartásokat is.

A Szoftver SaaS (Szolgáltatásként bérelt szoftver) internet elérést igénylő szoftver szolgáltatás.

A Szoftver használatához szélessávú internetkapcsolat szükséges.

A Szoftver a Mozilla Firefox, a Google Chrome, valamint az Apple OS X Sarafi böngészők legfrissebb verziót támogatja, amennyiben a Felhasználó ezen böngészőktől eltérő böngészőt használ és hiba merül fel, a Szolgáltató nem köteles azt javítani.

Tárhelyszolgáltató adatai:

RACKFOREST KFT. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)

A Rackforest Kft. a tárhely szolgáltatási tevékenység tekintetében adatfeldolgozónak minősül.

XIV. Hibajelzés, ügyfélszolgálat

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti kapcsolattartás írásban történik, hibajelentésre a ticket@skylon.hu email cím használható.

A Szolgáltató a beérkező hibákat és a megkereséseket három kategória alapján rangsorolja az alábbiak szerint:

Kritikus hiba: Olyan hiba, ami alapvetően befolyásolja a Szoftver működését és megakadályozza a Felhasználó munkavégzését, válaszidő minden nap 9:00 – 17:00 között 3 órán belül.

Általános hiba: Olyan hiba, ami zavaró a felhasználó számára, egyértelműen problémát okoz, de nem akadályozza a Szoftver működését, válaszidő minden munkanap 9:00-17:00 között, 12 órán belül.

Fejlesztési igény: Alapvetően nem hiba, viszont ennek elkészítésével a Szoftver hatékonyabban használhatóvá válik, válaszidő minden munkanap 9:00-17:00 között 72 órán belül.

A válasz nem garantálja, hogy az igény ebben az időablakban teljesítésre kerül. A Szolgáltató fenntartja a jogot az érdekeihez nem fűződő fejlesztési igények visszautasítására, valamint a hibák kivizsgálására oly módon, hogy valóban rendszerhiba történt-e. Amennyiben a Szolgáltató vizsgálata alapján nem rendszerhiba történt, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot a hibajegy prioritásának hátrébb sorolására és a hibajegy visszautasítására egyaránt.

XV. Vitarendezés

A Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vitás eseteket közvetlen tárgyalás útján rendezzék. A Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. Jogvita esetén a Szolgáltató székhelye szerinti Nyíregyházi Törvényszék az illetékes.

XVI. A Weboldal használatára vonatkozó szabályok

1. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal és a Szoftver szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon és a Szoftverben található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, illetve a Szoftver, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

2. A weboldalon elhelyezett űrlapok adatbeviteli hibáinak javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

A Felhasználónak az előfizetés megrendelése során a megrendelés véglegesítéséig lehetősége van az általa bevitt adatok és az előfizetői díjcsomag módosítására. Ha a kötelezően kitöltendő adatbeviteli mező üresen marad, a rendszer nem engedi elküldeni a megrendelést, a hibaüzenetet az adatbeviteli mező mellett a rendszer megjeleníti.

A szolgáltatás teljesítése a Felhasználó/Előfizető által megadott adatok alapján történik. Az adatok pontatlansága, vagy változása esetén Felhasználó/Előfizető köteles haladéktalanul értesíteni az ügyfélszolgálatot a helyesbítés, illetve törlés érdekében. A Felhasználó/Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a hibás adatbevitelből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Felhasználóra/Előfizetőre hárítani.

A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3. A weboldal felhasználóinak adatkezelésére vonatkozó szabályok

A Szolgáltató az általa Adatkezelői minőségében végzett adatkezelés során a Felhasználó/Előfizető által megadott személyes adatokat a regisztráló érdekében álló szerződést teljesítendő kezeli.

Az adatkezelés célja az Előfizető vagy a regisztrált Felhasználó megfelelő azonosítása, szerződéses kapcsolattartás, valamint az Előfizető esetén a számlázás. A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, cégnév, székhely, adószám, felhasználó neve, email és telefonos elérhetőség. Ezen adatok megváltozását az Előfizető vagy a regisztrált Felhasználó köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés elmaradásából eredő, a Szolgáltatónál felmerülő kárt a Felhasználó köteles megtéríteni, valamint a saját kárát viselni.

Az Előfizetők, illetve a regisztrált Felhasználók adatkezelési szabályait továbbiakban a weboldalon külön menüpontban elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely jelen ÁSZF részét képezi.

4. A weboldal digitális adattartalmának működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

A weboldalon megadott felhasználói adatokat a tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen tároljuk. A szolgáltató a weboldal minimum 99%-os rendelkezésre állását garantálja éves szinten. A felhasználói adatok sértetlensége, jogosultalan hozzáférés megakadályozása érdekében a Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal választja meg a technikai és szervezési intézkedéseket. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 nap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról előre tájékoztatást adott a Szolgáltató a weboldalon.

A weboldal mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja megfelelő erősségű titkosítással történik, biztosítva a kommunikáció/adatbevitel titkosságát. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában felfüggessze vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

XVII. Az irányadó jog

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó.

Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

A szerződésre vonatkozó jogszabályok:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról;
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adtok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

XVIII. Záró rendelkezések

Az ÁSZF 2022.12.10-én a Szolgáltató weboldalán való közzététellel válik hatályossá.

Kelt: Nyíregyháza 2022. 12.01.